Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

22-08-2019

Tegoroczna, szósta już edycja  konferencji, odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 17 i 18 października 2019 roku. Jest to cykliczne, wspólne przedsięwzięcie Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych, organizowane przy wsparciu partnerów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białowieskiego Parku Narodowego, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego PAN.

Realizacja konferencji na terenie jedynego polskiego obiektu przyrodniczego na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO tworzy dodatkowy atrybut dyskusji o zrównoważonym rozwoju na obszarach przyrodniczo cennych, zarówno w kontekście środowiskowym, ale także społeczno – gospodarczym.

Podstawowym celem tegorocznej konferencji jest przegląd najnowszych badań i projekcja praktycznych rozwiązań wzmacniających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w dokumencie „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Organizowana konferencja jest jedynym w Polsce cyklicznym spotkaniem naukowców, specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, leśników, planistów przestrzennych, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, umożliwiającym interdyscyplinarny dialog nt. rozwoju gospodarczego kraju, planowania zintegrowanego z problematyką gospodarowania obszarami przyrodniczo cennymi. 

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” została objęta Patronatami Honorowymi:

 • Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwa Środowiska
 • Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Marszałka Województwa Podlaskiego
 • Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Rektora Politechniki Białostockiej
 • Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Polskiej Izby Turystyki
 • Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • GUS

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Czwartek, 17 października 2019

08:00 – 09:00 – Rejestracja uczestników i gości – foyer BP

 

SESJA I. INAUGURACYJNA. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH

Moderatorzy:

 • dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
 • Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga

09:00 – 09:30  Powitanie i uroczyste rozpoczęcie konferencji:

 • dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB
 • Adam Walicki, Instytut Kronenberga

09.30 – 09.50  Wystąpienia gości honorowych

09.50 – 10.20  Referat inauguracyjny

Przestrzenny aspekt monitoringu obszarów przyrodniczo cennych  Dominika Rogalińska, Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska GUS, Szkoła Główna Handlowa/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

10:20 – 11:20 Panel ekspertów „Zrównoważony rozwój – imperatyw postępu”

Moderator: Adam Walicki, Instytut Kronenberga

 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Rektor, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Adam Kwiatkowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 • Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 • Ewa Pawlak-Lewandowska – Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Dominika Rogalińska – Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska GUS/SGH/KPZK PAN
 • Bartosz Skaldawski – Dyrektor, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, Politechnika Białostocka

11:20 – 12:00  Zdjęcie pamiątkowe, Przerwa kawowa

 

SESJA II. TURYSTYKA W STRATEGIACH ROZWOJU REGIONÓW

Moderatorzy:

 • Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, Politechnika Białostocka

12.00 – 12.15      Jak przeciwdziałać dysfunkcjom rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo? – Ewa Pawlak-Lewandowska, Ministerstwo Sportu i Turystyki

12.15 – 12.30      Obszary przyrodniczo cenne w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2030 – Wioletta Dąbrowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

12.30 – 12.45      Podwaliny pod zrównoważony rozwój w turystyce. Od Raportu U Thanta do Raportu Brundtland (1969-1987) – Martyna Rozesłaniec, Polska Organizacja Turystyczna

12.45 – 13.00      „Park narodowy – to nie miejsce, które się odwiedza, to DOM” – Andrzej Grygoruk, Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego 

13.00 – 13.15      Dyskusja

 

SESJA III. CYFRYZACJA I NOWE TECHNOLOGIE W TURYSTYCE

Moderatorzy:

 • Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

13.15 – 13.30      Aplikacje mobilne jako narzędzie monitorowania i relokacji ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych – dr hab. Magdalena Anna Kachniewska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13.30 – 13.45      Cyfryzacja w procesach turystycznego udostępniania dziedzictwa kulturowego – Bartosz Skaldawski, Narodowy Instytut Dziedzictwa

13.45 – 14.00    OpenForestData. Otwarte dane – potencjał przyszłości?  –  dr Ewa Zapora, Politechnika Białostocka

14.00 – 14.15      Cyfryzacja w turystyce – trendy w Europie i na świecie – Mariusz Bednarko, Infinity Group Sp. z o.o.

14.15 – 14.30      Dyskusja

14.30 – 15.15   

Obiad – Restauracja Parkowa BPN

 

SESJA IV. TURYSTYKA W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE

Moderatorzy:

 • dr inż. Adam Kwiatkowski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku/Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Jan Sikora, Uniwersytet Zielonogórski

15.15 – 15.30      Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rekreacji w lesie – dr hab. Piotr Gołos, Instytut Badawczy Leśnictwa

15.30 – 15.45      Turystyka i dziedzictwo kulturowe na obszarach leśnych. Inicjatywy Lasów Państwowych na rzecz dziedzictwa kulturowego – od koncepcji do produktu turystycznego – dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/Fundacja Hereditas

15.45 – 16.00      Poczucie bezpieczeństwa wypoczynku osób odwiedzających polskie lasy – dr Wioletta Kacprzyk, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

16.00 – 16.15      Rozwój turystyki transgranicznej (Szwecja-Litwa-Polska) na przykładzie projektu „Attractive Hardwood” – Jan Piotrowski, Nadleśnictwo Elbląg

16.15 – 16.30      Dyskusja

16.30 – 17.00      Przerwa kawowa

 

SESJA V. JAKOŚĆ W USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

Moderatorzy:

 • dr hab. Magdalena Anna Kachniewska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marianna Dębniewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

17.00 – 17.15      Innowacje w projektach turystycznych jako czynnik zrównoważenia i tworzenia jakości usług – dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, Politechnika Białostocka

17.15 – 17.30      Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – działania na rzecz doskonalenia jakości usług turystycznych  – Sylwia Agnieszka Grudzińska, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

17.30 – 17.45      Hotel Żubrówka – jak rozumiemy słowo  jakość? – Marcin Juchimowicz, Hotel Żubrówka**** Białowieża

17.45 – 18.00      Przestrzenne aspekty rozwoju ekonomii współdzielenia
w Polsce
dr Adam Przemysław Pawlicz, Uniwersytet Szczeciński

18.00 – 18.15      Dyskusja

 

SESJA VI. VIII FORUM IDEI MIAST TURYSTYCZNYCH

Zrównoważony rozwój a budowanie odpowiedzialności społeczności lokalnej za środowisko naturalne

 

Moderator: Adam Walicki, Instytut Kronenberga

18.15 – 19.00

Paneliści:

Do udziału w panelu FIMT zostaną zaproszeni burmistrzowie miast turystycznych oraz dwóch ekspertów

 

IV GALA FINAŁOWA NAGRODY KRONENBERGA

„OMNE TRINUM PERFECTUM” 2019

Prowadzenie Gali:

 • Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga
 • dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB, Instytut Kronenberga, Politechnika Białostocka

19.00 – 19.10      Idea Nagrody – Adam Walicki, Instytut Kronenberga

19.10 – 19.30    Ogłoszenie wyników obrad Kapituły i wręczenie Nagrody

Wystąpienie Laureata Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum” 2019  

20.30 – ………      Uroczysta kolacja – Restauracja Parkowa BPN

 

Piątek, 18 października 2019

08:30 – 09:00 – Rejestracja uczestników i gości – foyer BPN

 

SESJA VII. MIĘDZYNARODOWE ROZWIĄZANIA W TURYSTYCE

Moderatorzy:

 • prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – SGGW w Warszawie, Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody
 • dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, Politechnika Białostocka

09.00 – 09.15      Finlandia – kraj szacunku do natury – Andrzej Parafiniuk, Konsul Honorowy Republiki Finlandii/Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

09.15 – 09.30      „Zrównoważony rozwój w turystyce na tle Konwencji Karpackiej” – Ewa Ustymowicz-Moroz, Konsul Honorowy Rumunii

09.30 – 09.45      Dialog i innowacje społeczne – jak wykorzystuje się potencjał natury w sposób zrównoważony? – dr Eliza Szadkowska, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

09.45 – 10.00      Development of hunting tourism in game management farms of the Novogrudok district – Aleh Bakhur, PhD, Belarusian State Technological University in Minsk (Bielarus)

10.00 – 10.15      Dyskusja 

                                          

SESJA VIII. PRAWNE ZAGADNIENIA OCHRONY OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH

Moderatorzy:

 • prof. dr hab. Maciej Perkowski, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Poznaniu

10.15 – 10.30      Dopasowanie prawa ochrony przyrody do zarządzania populacją żubra – prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – SGGW w Warszawie, Państwowa Rada Ochrony Przyrody

10.30 – 10.45      Nakazy, zakazy, możliwości. Co się kryje w formach ochrony przyrody? – Beata Bezubik, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

10.45 – 11.00      Opodatkowanie pól golfowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju – dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11.00 – 11.15      Ochrona środowiska przyrodniczego w działaniach samorządu województwa podlaskiego – Anna Krysztopik, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

11.15 – 11.45    Przerwa kawowa

 

SESJA IX. ZASOBY LUDZKIE W ROZWOJU TURYSTYKI

Moderatorzy:

 • prof. dr hab. Bogusław Sawicki, Uniwersytet Przyrodniczy
  w Lublinie
 • dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, prof. PB, Politechnika Białostocka

11.45 – 12.00      Kadry dla turystyki – jak zwiększyć atrakcyjność turystyczną Podlasia? – dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, Politechnika Białostocka

12.00 – 12.15      Zmiany w poziomie rozwoju lokalnego gmin na obszarach najbardziej cennych przyrodniczo – dr Jarosław Skorwider-Namiotko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12.30 – 12.45      Preparation of specialists for the organization, management and development of ecological tourism in the forest lands of Belarus – Siarhei Kavaleuski, PhD, Bielarusian State Technological University in Minsk (Bielarus)

12.45 – 13.00      Rola pracownika w zarządzaniu modelem otwartych innowacjimgr Ewa Iwaniuk, Politechnika Białostocka

13.00 – 13.15      Dyskusja

13.15 – 13.30   

Podsumowanie i zakończenie konferencji

dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, Politechnika Białostocka

Adam Walicki, Instytut Kronenberga

13.30 – 14.15   

Obiad – Restauracja Parkowa BPN

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej konferencji: http://www.tnopc.pb.edu.pl


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.