sob. 17 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Białowieża 2013
 
 
 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Summer Academy 2013
 
 
 

Trilateral Summer Academy


Założenia
W ramach trzyletniego projektu współpracy między 3 parkami narodowymi: Valley National Park (Brandenburgia, Niemcy), Białowieskim Parkiem Narodowym (Polska) oraz Belovezshskaya Pushcha (Belarus), narodził się pomysł opracowania modułu szkoleniowego dla studentów studiów inżynierskich z 3 uczelni partnerskich w regionach obszarów chronionych: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Politechniki Białostockiej (ZWL PB), Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (BSTU), Uniwersytet Zrównoważonego Rozwoju w  Eberswalde (HNEE).


Wizja i cel projektu
Trilateral Summer Academy powinna przyczynić się do zwiększenia międzykulturowej interdyscyplinarnej i instytucjonalnej wymiany studentów pomiędzy instytucjami partnerskimi. Pomoże wzmocnić współpracę i komunikację pomiędzy partnerami w celu dalszych wspólnych działań projektowych. Będzie ponadto przyczynić się do dogłębnego zrozumienia ekosystemu, jego funkcji i różnorodności biologicznej, w szczególności dotyczącej obszarów dzikiej przyrody, a tym samym pozwoli na stworzenie koncepcji zarządzania obszarami chronionymi. Uczestnikami Letniej Akademii będą studenci i specjaliści z trzech różnych krajów, a celem ich pracy będą rozważania na wiele różnych tematów dotyczących ekologii i rodzaju ochrony przyrody. W ramach każdego modułu, uczestniczy będą dzielić się cennymi doświadczeniami z tego zakresu, co przyczyni się do wymiany nie tylko wiedzy fachowej, ale przede wszystkim do międzykulturowego zrozumienia i komunikacji między partnerami.


Cele nauczania
Głównym celem projektu jest szerzenie wiedzy w zakresie ekologii, bioróżnorodności lasu i zarządzania obszarami chronionymi. Studenci będą mogli określać charakterystyczne gatunki (flory i fauny) różnych ekosystemów. Wiedza ta jest niezmiernie ważna do zrozumienia elementów i funkcji ekosystemu leśnego i nieleśnego. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zarządzania obszarami chronionymi, będą dyskutować i poddawać krytycznej analizie różnego rodzaju koncepcje ochrony i stosowanych praktyk ochrony w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej w okolicy stref chronionych.


Treści programowe
Studentom towarzyszyć będą eksperci z: zoologii, botaniki i ekologii. Studenci będą uczyć się o różnorodności flory i fauny danego obszaru chronionego i jego ekosystemach. Ćwiczenia praktyczne oraz w grupach zostaną przeprowadzone podczas różnych wycieczkach do parków narodowych i okolic.
Ponadto, studenci będą uczyć się o znaczeniu i funkcji usług ekosystemowych i ich znaczeniu dla ochrony, np. integracyjne metody ochrony. Zarządzanie obszarami chronionymi, koncepcje (różne kategorie: na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym (IUCN); ekoturystyka) i wyzwania (w i poza obszarami chronionymi) będą analizowane i szczegółowo omawiane. Duży nacisk będzie również kładziony na wpływ zmian klimatycznych (lokalnych, regionalnych i globalnych) jako jeden z obecnych wyzwań jakimi zajmują się władze ochrony przyrody i zarządzania przestrzennego.
Studenci będą pracować w grupy, będą rozpatrywać różne sytuacje biologiczne, jak również społeczno-gospodarcze i kulturowe w kontekście poszanowania obszaru Parku.


Tematy grup roboczych

Do osiągnięcia celów programu różne tematy będą przedstawiane w formie wykładów, seminariów, wycieczek i ćwiczeń.
Summer Academy oferuje szeroką gamę tematów związanych z ekologią, funkcjonowaniem ekosystemów i zarządzaniem ochroną przyrody, poprzez uwzględnienie społeczno-gospodarczego wymiaru tych problemów.


1.    Ekologia flory i fauny w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.

Studenci będą koncentrować się na ekosystemach obszaru badań i ich funkcjonalności, ze szczególnym naciskiem na rozwój starych lasów. Na wykładach, wycieczkach i pracy praktycznej (np. ustanowienie transektów do gromadzenia danych), będą uczyć się o konkretnych florystycznych i faunistycznych elementach terenu badań, ich interakcji, współzależności i ich (ekosystemowej) wartości.


2.    Systemy monitoringu lasów - badania dynamiki procesu.

Studenci będą uczyć się o systemach monitorowania lasów. Poprzez praktyczne ćwiczenia będą oni uczyć się ustalania powierzchni próbnych do badań, zastosowań metody inwentaryzacji lasu i analizy danych. Ponadto studenci będą mieli możliwość porównań ich pracy z już istniejącymi danymi monitoringu lasów w celu zaobserwowania dynamiki zmian (np. zmiany klimatyczne) w ekosystemach. Studenci będą dyskutować i proponować konkretne strategie zarządzania w odpowiedzi na te dynamiki/ zmiany.


3.    Analiza interesariuszy gruntów różnych podmiotów regionalnych.

Studenci będą przeprowadzać wywiady z zainteresowanymi stronami z odpowiednimi sektorami użytkującymi grunty w regionie (np. leśnictwo, rolnictwo, turystyka, wydział planowania i budowy infrastruktury, ludzie z administracji lokalnej/ wojewódzkiej). Studenci zdobędą wiedzę na temat oczekiwań i celów tych sektorów i ewentualnych konfliktów w zakresie zarządzania obszarem Parku. Z otrzymanych wyników będą mogli opracować strategię wzmocnienia dialogu z zainteresowanymi stronami i zmniejszyć możliwe konflikty w sprawie zarządzania środowiskiem.


4.    Sytuacja społeczno-gospodarcza miejscowej ludności w i poza obszarem parku.

Studenci będą badać sytuację społeczno-gospodarczą (dochody, typy użytkowania ziemi, edukację itp.) miejscowej ludności w i poza obszarem Parku. Przez wywiady z losowo wybranymi mieszkańcami okolicznych wsi, będą mieli szansę zrozumieć, jakie są lokalne oczekiwania wobec obszarów objętych ochroną. Studenci zidentyfikują konflikty, omówią możliwości i opracują strategie w celu zwiększenia akceptacji dla rozwoju obszarów chronionych w społecznościach lokalnych.


5.    Obszar parku - zarządzanie i strategie

Studenci będą analizować strategie zarządzania obszarem parku w odniesieniu do wybranych celów ochronnych i głównych wyzwań zidentyfikowanych przez park, głównie przez przeprowadzone wywiady z administracją parku. Nauczą się jak wieloma zadaniami zajmuje się park oraz jak jest on zarządzany i jaka jest jego złożoność. Na podstawie uzyskanych wyników, studenci będą starać się przedstawić możliwości wspierania zarządzaniem obszaru parku.


Wymogi formalne

• forma zaliczenia:
•    projekt prezentacji (50%) (5 grup, 6 studentów - grupy złożone ze studentów z każdej  uczelni partnerskich,
•    projekt raportu (50%), analiza sytuacji obszarów chronionych; termin: dwa tygodnie po zakończeniu kursu, który zostanie przedstawiony dla odpowiednich koordynatorów programów studiów na uczelniach partnerskich)
•    Język wykładowy: angielski
•    Forma nauczania: Wykłady i seminaria będą proponowane przez pracowników odpowiednich wydziałów - gospodarzy (6-7 dni), dodatkowo przez pracowników uczelni partnerskich (0,5-1 dnia każdy) oraz pracowników parków narodowych
• Punkty ECTS: 4/ 120h
• Miejsce: Kurs jest prowadzony w formie kursu grupowego i odbędzie się po raz pierwszy pod koniec sierpnia / na początku września 2013 w Białowieży (Polska). W 2014 r. na Białorusi oraz w 2015 r. w Eberswalde w Niemczech.
• Czas: 10 dni (jeden na dzień przyjazdu, ostatni dzień wyjazdu)
•    Rekrutacja: od 1 marca danego roku akademickiego


Odpowiedzialność za kurs

Przebieg i koordynacja wykładów i wycieczek każdej Szkoły Letniej prowadzone będą przez przedstawiciela danego kraju, w którym odbywa się Szkoła Letnia (Park i Uczelnie). Pozostali dwaj przedstawiciele krajów będzie funkcjonować jako współkoordynatorzy.
Za ogólną koordynację modułu Szkoły Letniej odpowiedzialny jest przedstawiciel HNEE.


Ostateczny wynik

Efektem końcowym kursu jest raport naukowy z danego obszaru badawczego, który stanowi całościową analizę badań uzyskaną  na podstawie ustaleń z każdej grupy.