pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Studia stacjonarne
 
 
 
I stopnia w roku akademickim 2017/2018
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia stacjonarne
I stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego
roku akademickim 2017/2018

 1. Rejestracja kandydatów na poszczególne kierunki studiów (system IRK)
  od 26.05.2017r. do 06.07.2017r.

 2. Wpłacenie opłat rekrutacyjnych
  - od 26.05.2017r. do 06.07.2017r.

 3. Wpisywanie przez kandydatów wyników maturalnych do systemu IRK
  - od 26.05.2017r. do 06.07.2017r.

 4. Kwalifikacja na studia
  - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  13.07.2017r.

  - składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
  od 14.07.2017r. do 18.07.2017r. (z wyłączeniem 16.07.2017r.)

  - ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  19.07.2017r.

  - składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
  od 20.07.2017r. do 22.07.2017r.

  - ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  24.07.2017r.

  - składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
  od 25.07.2017r. do 26.07.2017r.

 5. PRZYJĘCIE NA STUDIA
  Ogłoszenie
  list kandydatów przyjętych na I rok studiów
  - 27.07.2017r.

Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK jest dostępny na stronie Politechniki Białostockiej (www.pb.edu.pl). Kandydaci korzystają z dostępu do Internetowej Rejestracji Kandydatów we własnym zakresie. Na terenie uczelni (ZWL PB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 8) istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych w celu rejestracji.

Dokumenty rekrutacyjne w roku akademickim 2017/2018


Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunku, na który kandydat został zakwalifikowany.

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Zamiejscowy Wydział Leśny
ul. Piłsudskiego 8, pok. 6
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682 95 06, 682 95 01
e-mail: zwl.rekrutacja@pb.edu.pl


Komplet dokumentów na studia I stopnia stanowią:

 • formularz podania wydrukowany z systemu rejestrującego IRK;
 • świadectwo dojrzałości (lub jego odpis) lub świadectwo dojrzałosci i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających maturę przed 2007 rokiem) - kserokopię tego dokumentu poświadcza za zgodność z oryginałem wydziałowa komisja rekrutacyjna;
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną;
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • dowód wniesienia opłaty za legitymację.

Wymagane dokumenty należy składać w wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (I stopnia, II stopnia).

Przy składaniu dokumentów we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani na kierunek leśnictwo otyrzymają skierowanie na bezpłatne badania lekarskie w placówkach medycyny pracy.

Wykaz placówek, w których mozliwe jest wykonanie badań zostanie podany na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.Zaswiadczenie wydane prez lekarza medycyny pracy należy składać we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w Dziekanacie Wydziału, najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.

Należy pamiętać:
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia dokumentów w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminieoznacza rezygnację z podjęcia studiów.
ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej, zobowiązani są do przesłania poprzez system IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka „prześlij zdjęcie do legitymacji”).

Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi:

 1. kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu zwidocznym lewym uchem;
 2. twarz powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia;
 3. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę wokularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy; osoby posługujące się wyżej wymienionymi zdjęciami zobowiązane są do okazania dowodu osobistego z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji; w przeciwnym razie zobowiązane są przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia o rozmiarze 2 cm x 2,5 cm (takie zdjęcie nie będzie wymagało kadrowania podczas wczytywania do systemu). Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania podczas wczytywania do systemu).

Zdjęcie przesłane poprzez system IRK powino być identyczne ze zdjęciem dostarczonym wraz z dokumentami do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Miejsce składania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce,
ul. J. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka
Tel: (85) 682 95 01 oraz (85) 682 95 07
www.zwl.pb.edu.pl, e–mail: zwl.dziekanat@pb.edu.pl