sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Strategia rozwoju wydziału na lata 2016-2020
 
 
 

Strategia Rozwoju
Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce
na lata 2016-2020 z perspektywą roku 2025

Misja

 1. Rzetelna edukacja umożliwiająca absolwentom sprostanie wymogom społecznym i gospodarczym oraz dostosowanie poziomu ich wykształcenia do potrzeb rynku pracy w północno-wschodnim regionie Polski.
 2. Kształtowanie u studentów podstaw etycznych i społecznych, poszanowania praw człowieka oraz tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków.
 3. Prowadzenie badań naukowych związanych głównie z eksploracją bogactw Puszczy Białowieskiej, ochroną zasobów przyrody i zrównoważoną gospodarką leśną oraz zagospodarowaniem produktów leśnych.
 4. Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie.

Cele strategiczne

 1. Dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy regionu Polski północno-wschodniej i współczesnych wyzwań cywilizacyjnych w zakresie leśnictwa i drzewnictwa.
 2. Doskonalenie i rozwijanie procesu kształcenia na studiach zawodowych z uwzględnieniem wyzwań współczesności w oparciu o najnowsze trendy i zdobycze techniki.
 3. Rozwijanie działalności naukowo-badawczej zorientowanej na wykorzystanie innowacyjnych technologii do eksploracji bogactw naturalnych Puszczy Białowieskiej i zagospodarowania pozyskiwanych produktów leśnych.
 4. Strategia rozwoju na lata 2016-2020 obejmuje działania w trzech obszarach: kształcenia, nauki i zarządzania.

Obszar kształcenia:

 • poszerzanie oferty dydaktycznej Wydziału o studia II stopnia na kierunku „Leśnictwo” i studia I stopnia na kierunku „Inżynieria meblarstwa”;
 • zapewnienie najwyższej jakości nauczania poprzez doskonalenie wydziałowego systemu jakości kształcenia;
 • modernizacja laboratoriów dydaktycznych;
 • włączanie do procesu kształcenia specjalistów – praktyków;
 • wnioskowanie o realizację projektów związanych z kształceniem studentów;
 • aktualizacja planów i programów kształcenia z uwzględnieniem rozwoju nauki i potrzeb pracodawców;
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu;
 • wspieranie studenckiego ruchu naukowego;
 • zwiększenie zaangażowania studentów w realizację prac naukowo-badawczych;
 • aktywna współpraca z samorządem studenckim i wspieranie jego działalności;
 • rozwój wymiany międzynarodowej studentów;
 • promowanie pozanaukowych osiągnięć studentów, w tym artystycznych i sportowych.

Obszar nauki:

 • uzyskanie jak najwyższej kategorii naukowej;
 • zwiększenie aktywności pracowników wydziału w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach projektów badawczych.
 • kontynuowanie badań naukowych w zakresie aktywności biologicznej metabolitów wtórnych z organizmów Puszczy Białowieskiej;
 • prowadzenie badań w zakresie modyfikacji drewna oraz wykorzystania materiałów drzewnych w meblarstwie;
 • wspieranie aktywności pracowników związanej z uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych;
 • rozwijanie współpracy naukowej krajowej i zagranicznej;
 • modernizacja i tworzenie laboratoriów badawczych;
 • aktywizacja pracowników w zakresie publikacji naukowych;
 • organizacja konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;

Obszar zarządzania:

 • dążenie do stabilności finansowej pozwalającej na systematyczny i zrównoważony rozwój wydziału;
 • rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • poprawa bazy lokalowej wydziału;
 • rozwijanie współpracy z jednostkami oświatowo-edukacyjnymi w regionie;
 • poprawa efektywności promocji Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce.

Strategia Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce na lata 2016-2020 z perspektywą roku 2025 została przyjęta Uchwałą nr 1 Rady Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce z dnia 11.01.2017 roku.