sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Strategia rozwoju wydziału na lata 2012-2016
 
 
 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce jest jednym z dwóch wydziałów zamiejscowych Politechniki Białostockiej, uczelni technicznej z ponad 50-letnią tradycją, której misją jest kształcenie inteligencji technicznej i ekonomicznej na potrzeby regionu, kraju i Europy.

MISJĄ Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce jest wielokierunkowa edukacja i działalność naukowa zorientowana na formy gospodarki proekologicznej w ramach zrównoważonego rozwoju. Społeczną misją Wydziału jest zapewnienie dostępu do wiedzy wszystkim tym, którzy mają do tego prawo, stwarzając warunki dla potrzeb kształcenia blisko miejsca zamieszkania i zaspokojenia aspiracji mieszkańców regionu. Kulturalną misją jest łączenie uniwersalnej wiedzy i technik komunikowania się z zachowaniem szacunku do tożsamości historyczno-kulturowej regionu i kraju. Rozwijanie umiejętności współpracy niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych, kształtując postawy obywatelskie studentów i ich osobowości. Wspomaganie dialogu pomiędzy integrującymi się społeczeństwami Europy Zachodniej a jej wschodnimi sąsiadami.


CELE  STRATEGICZNE

1. Kształtowanie wizerunku i struktury Wydziału. Tworzenie wewnętrznych jednostek organizacyjnych w relacji do potencjalnych potrzeb kadrowych.

2. Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry na studiach zawodowych inżynierskich przy założeniu dostosowania do specyfiki przestrzeni produkcyjnej regionu i wymogów współczesności w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej.

3. Ukierunkowanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej na współpracę międzyregionalną i zagraniczną.

Przybliżanie realizacji celów strategicznych wymaga wielu intensywnie prowadzonych działań zwłaszcza w pierwszych  latach działalności Wydziału.

Cel pierwszy to stworzenie wizerunku Wydziału nowoczesnego, o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania i europejskich zasadach funkcjonowania. Wymaga intensywnego uzupełniania kadry dydaktyczno-naukowej i bazy naukowo-dydaktycznej w kontekście tworzenia nowych kierunków studiów.

Cel drugi określa konieczność opracowania zadań dydaktycznych, ukierunkowanych na  działania określone w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju regionu i zasadach gospodarowania zasobami przyrodniczymi (Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski (Warszawa-Gdańsk-Toruń-Olsztyn-Białystok 1999), Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego (Białystok 2000) oraz Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku (Białystok – Hajnówka 2000). Wymaga też aktywnej roli kadry nauczającej i studentów w środowisku lokalnym i regionalnym.

Cel trzeci podkreśla znaczącą rolę położenia geograficznego Wydziału w ramach wymiany doświadczeń, nowoczesnej myśli naukowo-technicznej oraz metod zarządzania i różnorodnego gospodarowania w środowisku. Wymaga tworzenia warunków do rozwoju współpracy naukowej międzyregionalnej i międzynarodowej. Zakłada czynny udział uczelni w kształtowaniu zasad polityki euroregionalnej. Wydział powinien być postrzegany jako instytucja wyspecjalizowana w zagadnieniach wschodnioeuropejskiej współpracy gospodarczej, zajmująca się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

Od 2004 roku w Polsce  obowiązują zasady wspólnotowej polityki realizowanej przez Unię Europejską. Nasilają się procesy globalizacji w nauce i nauczaniu. Występuje wyraźny wzrost znaczenia obszarów przygranicznych na wschodzie Polski.  Należy wykorzystać te zmienne uwarunkowania zewnętrzne do stymulowania rozwoju Wydziału. Będzie on wypadkową oddziaływania procesów zachodzących w kraju, w regionie i wewnątrz Politechniki Białostockiej.