śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Regulamin studiów podyplomowych
 
 
 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„OCHRONA PRZYRODY W LASACH”

www.zwl.pb.edu.pl/studia podyplomowe


Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Elżbieta Malzahn, prof. PB
tel. 85/682-95-03

Sekretariat studiów podyplomowych:
mgr Marta Burnecka
Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce,
ul: Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, pokój nr 5,
tel: 85/682-95-00, e-mail: zwl.sekretariat@pb.edu.plInformacje ogólne:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą w zakresie problematyki ochrony przyrody w lasach, zarówno prawnie chronionych jak i gospodarczych. Program i tematyka studiów zostały dostosowane do potrzeb i zainteresowań pracowników lasów państwowych, biur urządzania lasu, działów ochrony przyrody w administracji państwowej i samorządowej, nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz osób z wykształceniem wyższym działających, lub zamierzających działać, w zakresie ochrony przyrody. W trakcie dwóch semestrów studiów uzyskają oni podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy na temat istniejących obecnie form ochrony przyrody w Polsce i strategii Unii Europejskiej
w odniesieniu do ochrony przyrody w lasach.
Celem praktycznym jest przygotowanie słuchaczy do realizacji programu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Za szczególnie ważne uznano umiejętność rozpoznawania siedlisk naturowych, tworzenia planów ochrony i monitoringu stanu środowiska obszarów chronionych, w szczególności sieci Natura 2000. Walorem studium podyplomowego jest możliwość prowadzenia zajęć terenowych w unikalnym obiekcie przyrodniczym, na którego obszarze występuje sieć zróżnicowanych form ochrony przyrody – w Puszczy Białowieskiej. Szczególną uwagę zwrócono na relacje pomiędzy ochroną przyrody, a gospodarką leśną.
Ukończenie studiów w wymiarze trzech semestrów (350 godzin) umożliwia absolwentom uzyskanie przygotowania merytorycznego, wymaganego od nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracującym w szkolnictwie średnim. Kończący studia w takim wymiarze uzyskują dodatkowo wiedzę
z zakresu: edukacji środowiskowej w systemie zintegrowanym, kształtowania krajobrazu, chemii środowiska, ochrony przyrody w zarządzaniu publicznym. W trakcie seminarium dyplomowego, uczestnicy Studium, przygotowujący pracę końcową, pozyskają umiejętności praktyczne związane
z analizą i prezentacją wybranych problemów w zakresie ochrony przyrody. 

Zasady przyjęć na studia podyplomowe:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magister, magister inżynier, inżynier, licencjat).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni złożyć osobiście w sekretariacie studiów podyplomowych lub przesłać pocztą następujące dokumenty:
 podanie o przyjęcie na studia;
 kwestionariusz osobowy;
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 trzy zdjęcia o wymiarach (3,5 x 4,5 cm) bez nakrycia głowy w jasnym tle;
 ksero dowodu osobistego;
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (100,00 zł)

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zgłoszenie minimalnej wskazanej liczby słuchaczy. Decyzja o uruchomieniu studiów podyplomowych zostanie podjęta przed ogłoszonym terminem pierwszych zajęć. W przypadku nie uruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, wniesione opłaty za uczestnictwo (oprócz opłaty rekrutacyjnej) zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji.

Czas trwania i miejsce studiów podyplomowych:
Zajęcia przewidziane w programie studiów podyplomowych „Ochrona przyrody w lasach” odbywać się będą w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce.
Zajęcia terenowe będą odbywały się w Ośrodkach Edukacji Leśnej LP i na obszarze Puszczy Białowieskiej.
Jeden zjazd w semestrze pierwszym odbędzie się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, k/Warszawy.

Program studiów ma charakter alternatywny i przewiduje dwa warianty:
1. Studia dwusemestralne „Ochrona przyrody w lasach”, 23.09.2011 – czerwiec 2012
Ukończenie studiów podyplomowych w wymiarze dwóch semestrów skutkuje uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Informacje dotyczące organizacji studiów:

 • liczba zjazdów w semestrze – 10 (za jeden zjazd należy uważać 3 dni: piątek, sobotę i niedzielę);
 • zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym (piętek - niedziela);
 • łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 290.


2. Studia trzysemestralne „Ochrona przyrody w lasach” 23.09.2011 – luty 2013
Ukończenie studiów w wymiarze 3 semestrów (350 godzin) umożliwia absolwentom uzyskanie przygotowania merytorycznego wymaganego od nauczycieli przedmiotów zawodowych pracujących w szkolnictwie średnim.

Informacje dotyczące organizacji studiów:

 • liczba zjazdów w semestrze – 10 (za jeden zjazd należy uważać 3 dni: piętek, sobotę i niedzielę);
 • zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym (piątek - niedziela);
 • w semestrze III studenci realizują łącznie 60 godzin zajęć i dodatkowo przygotowują pracę dyplomową;
 • łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 350.


W okresie lipiec – wrzesień na studiach podyplomowych planowana jest przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Warunki uzyskania dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych „Ochrona przyrody w lasach”
Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych „Ochrona przyrody w lasach” jest Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.


Warunkiem podstawowym uzyskania powyższego dokumentu jest:
1. Udział w zajęciach dydaktycznych, zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów;
2. Zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów podyplomowych „Ochrona przyrody w lasach”
3. Uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów;

4. W przypadku studiów trzysemestralnych dodatkowym warunkiem uzyskania świadectwa jest przygotowanie, złożenie i obrona pracy końcowej:
a) praca końcowa ma charakter opracowania konkretnego problemu, związanego z leśnictwem, zatwierdzonego przez kierownika studiów podyplomowych;
b) obrona pracy końcowej odbywa się przed komisją, powołaną przez kierownika studiów podyplomowych spośród nauczycieli akademickich uczestniczących w realizacji programu studiów „Ochrona przyrody w lasach”
c) z obrony pracy końcowej sporządzany jest protokół, a uzyskana ocena jest wpisana do dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.

W przypadku rezygnacji słuchacza z zajęć na studiach podyplomowych przed terminem ich rozpoczęcia wniesiona opłata zostanie zwrócona w całości. Jeżeli słuchacz zrezygnuje z zajęć po 23.09.2011 roku, opłata nie podlega zwrotowi.

Terminarz

 • termin składania dokumentów przez kandydatów na studia podyplomowe: do dnia 23.09.2011 roku
 • miejsce składania dokumentów:

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, ul: Piłsudskiego 8,
17-200 Hajnówka
pokój nr 5
tel: 85 682 95 00
e-mail: zwl.sekretariat@pb.edu.pl


Opłata za studia
Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł.

Opłaty za studia podyplomowe „Ochrona przyrody w lasach” wynoszą:
I semestr – 2 000,00 zł;
II semestr – 2 000,00 zł;
III semestr - 1000, 00 zł.

Numer konta bankowego:
Bank Pekao S. A. O/Białystok 30124011541111000021487604
z dopiskiem: PS „Ochrona przyrody w lasach” ZWL w Hajnówce, za kogo....., rata....

Na umotywowany wniosek słuchacza studiów podyplomowych, zaopiniowany przez kierownika studiów, Dziekan Wydziału może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za semestr studiów na II raty.

W przypadku I oraz II semestru studiów formy płatności będą następujące:

 • I ratę w wysokości 1 000,00 zł należy wnieść do I zjazdu;
 • II ratę w wysokości 1 000,00 należy wnieść do V zjazdu.


W przypadku III semestru studiów formy płatności będą następujące:

 • I ratę w wysokości 500,00 zł należy wnieść do I zjazdu;
 • II ratę w wysokości 500,00 należy wnieść do V zjazdu

plik
 
Studia podyplomowe - pliki do pobrania