sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Profil badań
 
 
 

Tematyka naukowo - badawcza realizowana na Zamiejscowym Wydziale Leśnym PB w Hajnówce obejmuje zagadnienia z zakresów:

 • Fitochemiczne badania metabolitów wtórnych roślin i grzybów (GC-MS, HPLC-FLD/DAD).
 • Chemia środowiska leśnego.
 • Ekstrakcja nadkrytyczna produktów naturalnych.
 • Inżynieria ubocznych produktów leśnych.
 • Właściwości reologiczne produktów naturalnych.
 • Przemiany fazowe produktów naturalnych.
 • Florystyka - Zmiany we florze Puszczy Białowieskiej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat
 • Fitosocjologia roślin - Zbiorowiska nieleśne i hydrogeniczne Puszczy Białowieskiej.
 • Mikologia - Grzyby poroidalne Polski północno-wschodniej, Pasożytnicze grzyby anamorficzne Puszczy Białowieskiej.
 • Zmiany w lichenobiocie Puszczy Białowieskiej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
 • Briologia - Rodzaj Sphagnum sp. w Puszczy Białowieskiej.
 • Ekologia i demografia roślin.
 • Etnobotanika
 • Historia użytkowania roślin.
 • Gospodarka łowiecka.
 • Ekologia dużych ssaków i ptaków drapieżnych.
 • Zarządzanie siecią i ochrona drzew – pomników przyrody.
 • Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych i leśnych.
 • Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach rolnych i leśnych.
 • Edukacja przyrodniczo - leśna.
 • Pozyskiwanie drewna.
 • Nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja.
 • Badania składu granulometrycznego materiałów polidyspersyjnych.
 • Komputerowa analiza obrazu.
 • Badania mikroskopowe – mikroskopia SEM.
 • Konstrukcja maszyn spożywczych, rolniczych i leśnych.
 • Badania właściwości fizykochemicznych surowców.
 • Badania procesów granulowania produktów odpadowych.
 • Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód powierzchniowych.
 • Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach leśnych (sylwanoturystyka).
 • Zagospodarowanie obszarów leśnych pod względem turystycznym.
 • Finansowanie działalności turystycznej na obszarach leśnych (koszty i korzyści).
 • Zasoby ludzkie - pozyskiwanie, edukacja, zarządzanie na obszarach leśnych.
 • Efekty zarządzania publicznego w samorządach terytorialnych.
 • System nadzoru nad lasami prywatnymi i jego efektywność.
 • Finansowanie zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań środowiskowych.