pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Ogłoszenia i pliki do pobrania
 
 
 

Pracę dyplomową student wgrywa do systemu APD zgodnie z instrukcją dostępną w systemie https://apd.uci.pb.edu.pl/

Nazwy plików z pracą dyplomową wgrywane w APD na Wydziale Leśnym są zgodne z poniższym wzorem

studia stacjonarne:

  • 16–LESDZN–2018–PESELstudenta.pdf
  • 16–LESDZN–2018–PESELstudenta.zip

studia niestacjonarne zaoczne:

  • 16–LESZN–2018–PESELstudenta.pdf
  • 16–LESZN–2018–PESELstudenta.zip

Format .zip pracy powinien zawierać wersję edytowalną pracy .doc(x) i ewentualne załączniki np. mapy .jpg

1. Podstawowe zasady dyplomowania w Politechnice Białostockiej określa Regulamin studiów Politechniki Białostockiej w paragrafach 27 - 32 (Regulamin jest wywieszony przy Dziakancie).


2. Prace dyplomowe należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do 28 lutego bieżącego roku akademickiego po zatwierdzeniu przez promotora w systemie APD. Pracę dyplomową zdaje się w jednym egzemplarzu z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD w formacie .pdf i .doc(x) w papierowej kopercie przyklejonej do ostatniej strony pracy  (płyta powinna być podpisana - imę i nazwisko studenta).

UWAGA: Niezłożenie pracy w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy studentów.


3. W pracy dyplomowej kolejno powinny się znaleźć:

  • STRONA TYTUŁOWA (wg wzoru)
  • KARTA DYPLOMOWA (wg wzoru)
  • OŚWIADCZENIE (wg wzoru)
  • Spis treści
  • jednostronicowe STRESZCZENIE PRACY (wg wzoru) (po 1/2 STRONY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM) ZE SŁOWAMI KLUCZOWYMI charakteryzującymi tematykę pracy


Wszystkie wzory są w plikach do pobrania.

4. Dziekan ustala termin egzaminu dyplomowego w okresie 30 dni od daty złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z następujących części:
1)  prezentacji pracy
2)  obrony pracy przez studenta,
3)  odpowiedzi studenta na pytania (przynajmniej trzy) zadane przez członków komisji celem sprawdzenia jego wiedzy z określonego    kierunku studiów.

6. Student z dniem zdania egzaminu kończy studia.

7. Student po ukończeniu studiów otrzymuje dyplom i dwa odpisy dyplomu oraz suplement do dyplomu.

8. Na swój wniosek złożony w dziekanacie student może również otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim. (wzór wniosku dostępny na stronie Wydziału)
Uwaga: na odpisy w języku angielskim należy zdecydować się przed ukończeniem studiów; później po odbiorze oryginału dyplomu już nie będzie możliwości ich wypisania
.


9. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości zgodnej z poniesionymi kosztami ich wykonania:
•  za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60 zł (w tym dwa odpisy)
•  za wydanie dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł

Opłatę za wydanie dyplomu (ewentualnie odpisu w języku angielskim) proszę wnosić na konto: w wysokości zgodnej z poniesionymi kosztami ich wykonania:


Politechnika Białostocka
30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
Opłata za dyplom ukończenia studiów10. Zarządzeniem Rektora PB nr 55/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku zostały określone standardy jakie ma spełniać zdjęcie do dyplomu ukończenia studiów wyższych:

•  Format fotografii – 45 mm x 65 mm
•  Fotografia może być wykonana techniką czarno-białą lub kolorową,
•  Tło fotografii powinno być białe lub inne jasne, jednolite,
•  Zdjęcie ma być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
•  Zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywało głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
•  Twarz na zdjęciu musi mierzyć ok. 3,5 cm od czubka głowy do podbródka.

Zdjęcia, które nie będą spełniały tych standardów nie będą przyjmowane. Do dziekanatu należy dostarczyć 4 zdjęcia do dyplomu lub 5 w przypadku, gdy student chce mieć również odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

11. Wszystkie powyżej wymienione dokumenty tj.:
•  wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim
•  dowód opłaty za wydanie dyplomu (ewentualnie również odpisu w języku angielskim)
•  4 zdjęcia do dyplomu lub 5 w przypadku, gdy student chce mieć również odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Student składa razem z pracą dyplomową!

12. Po złożeniu pracy dyplomowej student otrzymuje KARTĘ OBIEGOWĄ służącą do rozliczenia się z Uczelnią.
•  W pierwszej kolejności należy rozliczyć się z Biblioteką Wydziałową.
•  Z Biblioteką Główną Politechniki Białostockiej w Białymstoku osobiście muszą się rozliczyć studenci, którzy mają tam wypożyczenia. W przypadku studentów, którzy nie korzystali z Biblioteki Głównej bądź mają zdane wszystkie książki, kartę obiegową będzie
można podpisać w dziekanacie.
•  Z internatem rozliczają się studenci, którzy byli tam zakwaterowani w ostatnim semestrze studiów.