pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Pomoc materialna dla studentów
 
 
 
Pomoc materialna w roku akademickim 2017/2018
 

Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi

W akademickim 2017/2018 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł.

Wszystkie formy pomocy są przyznawane na wniosek studenta. Wzory dokumentów dostępne są w formularzach do pobrania.

Terminy składania wniosków:

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla najlepszych studentów:

- studenci studiów stacjonarnych do 05.10.2017

- studenci studiów niestacjonarnych do 05.10.2017

W przypadku złożenia wniosku po terminie:

- student może otrzymać stypendium od miesiąca, w którym złożył wniosek, bez możliwość wyrównania za poprzednie miesiące, przy czym wypłata może nastąpić w styczniu

- student może nie otrzymać stypendium, jeżeli wniosek został złożony po rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ten cel

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 2) należy załączyć:

 • OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU (załącznik nr 1)
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny za 2016 r. (według wzoru nr 1)
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym– zaświadczenie o uzyskanym dochodzie w 2016 r. (według wzoru nr 2)
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w 2016 r. (według wzoru nr 3)
 • zaświadczenia ZUS lub oświadczenia pełnoletnich członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2016 – składają wszyscy, którzy wykazują niezerowy dochód na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego – (oświadczenie według wzoru nr 4)
 • zaświadczenia ze szkół rodzeństwa (w wieku do 26 lat) o tym, iż się uczą
 • w przypadku posiadania gruntów rolnych – zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

Szczegółowe informacje o sposobie udokumentowania sytuacji materialnej studenta są zawarte w §2 załącznika nr 8  do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej.

Zwiększenie stypendium socjalnego – dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Student studiów stacjonarnych znajdujący się trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W przypadku studentów odbywających studia w Hajnówce, zwiększenie stypendium przysługuje studentom, zamieszkującym na stałe poza obrębem miasta Hajnówka.

W przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego (załącznik nr 2) dodatkowo oprócz dokumentów jak do wniosku o stypendium socjalne należy załączyć:

 • OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU (załącznik nr 1)
 • oświadczenie, w którym student potwierdza fakt zamieszkiwania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta oraz, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (załącznik nr 3)

Do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 4) należy załączyć:

 • OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU (załącznik nr 1)
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzonej przez właściwy organ

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (min. 3,90) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz:

1) został zarejestrowany na kolejny semestr studiów bez długu punktowego z poprzedniego roku studiów oraz spełnił wszystkie wymagania określone planem studiów dla każdego z semestrów poprzedniego roku studiów;

2) zaliczył poprzedni rok studiów do końca sesji poprawkowej

3) odbywał studia w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus lub Erasmus+ (studenci ci mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce po dostarczeniu wykazu zaliczeń, jeżeli uzyskane przez nich wyniki pozwolą na zakwalifikowanie ich do grupy 10% najlepszych studentów);

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać do 10% najlepszych studentów danego roku, kierunku i formy studiów.

We Wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 5) student wypełnia i podpisuje wszystkie strony wniosku wpisując swoje osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne oraz średnią ważoną ocen za cały rok studiów. Średnią ocen stanowi suma ∑ iloczynów średnich ocen z przedmiotów (tj. wykładów i ćwiczeń) i punktów ECTS przypisanych dla poszczególnych przedmiotów z semestru zimowego i letniego podzielona przez 60 ECTS tj. nominalną liczbę punktów ECTS za cały poprzedni rok studiów.

 • Przykładowy sposób liczenia średniej ważonej ocen ---> pobierz

Do wniosku należy załączyć OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU (załącznik nr 1)

Do 10 października 2017 r. dziekanat sporządzi listę rankingową studentów ze średnią ocen od 3,90 w celu umożliwienia zweryfikowania przez studentów obliczonej średniej.

Najlepszych studentów ustala się na podstawie listy rankingowej sporządzonej według wzoru:

Liczba punktów = 0,4xA + 0,2xB + 0,2xC + 0,2xD

gdzie:

A - Oznacza liczbę punktów za średnią ocen

B - Oznacza liczbę punktów za osiągnięcia naukowe

C - Oznacza liczbę punktów za osiągnięcia sportowe

D - Oznacza liczbę punktów za osiągnięcia artystyczne

Szczegółowy opis punktacji osiągnięć znajduje się w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej – paragraf 8 pkt. 4.

Zapomoga (załącznik nr 6) może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Za zdarzenie losowe uznaje się w szczególności:

 • śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta;
 • ciężką chorobę studenta;
 • klęski żywiołowe (np. pożar, powódź);
 • inne nagłe okoliczności losowe, które mają znaczący wpływ na sytuację materialną.
 • zapomoga przysługuje również z tytułu urodzenia dziecka