pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Ogólne zasady rekrutacji
 
 
 
w roku akademickim 2017/2018
 

KIERUNEK LEŚNICTWO:


SPECJALNOŚĆ:

  • Gospodarowanie  na obszarach  przyrodniczo cennych


Od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

  • formularz podania wydrukowany z systemu rejestrującego IRK;
  • świadectwo dojrzałości (lub jego odpis) lub świadectwo dojrzałosci i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających maturę przed 2007 rokiem) - kserokopię tego dokumentu poświadcza za zgodność z oryginałem wydziałowa komisja rekrutacyjna;
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną;
  • dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
  • dowód wniesienia opłaty za legitymację.


Wymagane dokumenty należy składać w wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (I stopnia, II stopnia).

Przy składaniu dokumentów we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani na kierunek leśnictwo otyrzymają skierowanie na bezpłatne badania lekarskie w placówkach medycyny pracy.

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie badań zostanie podany na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. Zaświadczenie wydane prez lekarza medycyny pracy należy składać we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w Dziekanacie Wydziału, najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.

Należy pamiętać:
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia dokumentów w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z następujących przedmiotów:

  • matematyka*
  • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki lub chemii lub biologii lub geografii
  • język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

* w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem, matematyka jest przedmiotem do wyboru

Miejsce składania dokumentów:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce,
ul. J. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka
Tel: (085) 682 95 01 oraz (085) 682 95 07
www.zwl.pb.edu.pl, e–mail: zwl.dziekanat@pb.edu.pl


Przyjęcie na studia odbędzie się w oparciu o liste rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach limitu miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego ("nowa matura" lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości ("stara matura").WZÓR REKRUTACYJNY 2013/2014

kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w 2010 roku

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:

Mp –  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fp - liczba punktów uzyskamych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowego branego pod uwage w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Fr - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę w postepowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2008, 2009

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or

gdzie:

Mp –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Mr –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym,

Or –    liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym.