pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Oferta
 
 
 
Rekrutacja na 3,5 letnie studia inżynierskie, kierunek: Leśnictwo
 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
w roku akademickim 2017/2018


Ogłasza rekrutację na 3,5 letnie studia inżynierskie I stopnia
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


Kierunek: Leśnictwo
Specjalność: Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennychAbsolwent studiów inżynierskich kierunku Leśnictwo o specjalności: Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych zdobędzie szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Realizacja programu studiów wyposaża absolwenta w wiedzę biologiczną, technologiczną i ekonomiczną. Wiedza ta stworzy absolwentom warunki dostępu do większych obszarów rynku pracy.

 • Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w zakresie:
 • projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych,
 • hodowli i ochrony lasu,
 • gospodarki łowieckiej,
 • pozyskania i transportu drewna,
 • wykonywania i doskonalenia prac leśnych,
 • inwentaryzacji zasobów leśnych,
 • a także dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.


Co po studiach?

Kontynuacja studiów II stopnia na kierunku Leśnictwo na innych uczelniach.

Ukończenie studiów I stopnia przygotuje do pracy w:

 • jednostkach Lasów Państwowych,
 • gospodarstwach leśnych lasów komunalnych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • organach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska,
 • administracji samorządowej w gminach i starostwach
 • gałęziach gospodarki związanej z leśnictwem m.in. zakładach usług stosowanych w gospodarce leśnej,
 • zakładach zadrzewiania,
 • lasach doświadczalnych lub leśnych zakładach naukowo-badawczych.


Gwarantujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • zajęcia w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach komputerowych i specjalistycznych, przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego w Hajnówce oraz IBL,
 • możliwość rozwoju zainteresowań poprzez uczestnictwo w Kołach Naukowych,
 • praktyki zawodowe w lokalnych instytucjach, przedsiębiorstwach i placówkach badawczych.


Więcej informacji o rekrutacji po numerami telefonów:

(85) 682 95 01(85) 682 95 01 oraz (85) 682 95 07(85) 682 95 07

www.zwl.pb.edu.pl, e–mail: zwl.dziekanat@pb.edu.pl