pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
SKN Leśników
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
SKN Gospodarowania Środowiskiem
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
O kole
 
 
 

Od wielu lat bierze aktywny udział w seminariach dotyczącym rozwoju regionalnego w aspekcie strategii rozwoju województwa podlaskiego i możliwości wykorzystania środków finansowych dedykowanych w nowej perspektywie finansowej UE. Szczególny obszar zainteresowań to finansowanie zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ważnym aspektem działalności koła jest analiza systemu nadzoru nad lasami prywatnymi. Członkowie koła brali udział w konferencji: Nadzór nad lasami prywatnymi – problemy i oczekiwane efekty sprawowanego nadzoru. Organizator Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Kolejnym obszarem zainteresowań koła są odnawialne źródła energii. Uczestnicy koła naukowego brali udział w konferencji: Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego. Organizator Urząd Marszałkowski Województwo Podlaskiego.

W ramach działalności koła studenci biorą udział w spotkaniach dyskusyjnych z samorządami lokalnymi powiatu hajnowskiego i bielskiego w zakresie realizacji zadań publicznych przez te struktury samorządu terytorialnego. Diagnozie podlega zarówno zakres i efektywność realizacji tych zadań. Przedmiotem analiz jest także wykorzystanie potencjału turystycznego w rozwoju gospodarczym regionu.

Efektem pracy koła jest doskonalenie i porządkowanie wiedzy w zakresie gospodarowania środowiskiem na obszarach przyrodniczo cennych. Podejmowane prace badawczo – analityczne służą do podnoszenia efektywności zarządzania środowiskiem, a efekty tych prac uwidocznione zostały w wykonanych pracach inżynierski zrealizowanych na wydziale.