pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Absolwenci
 
 
 

Studia I stopnia inżynierskie na kierunku Leśnictwo dają możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Realizacja programu studiów wyposaży absolwenta w wiedzę biologiczną, technologiczną i ekonomiczną. Wiedza ta stworzy absolwentom warunki dostępu do większych obszarów rynku pracy.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w zakresie projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu, gospodarki łowieckiej, pozyskania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, a także dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie. Program studiów obejmuje także zagadnienia ochrony środowiska leśnego, zapewniając szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zapewniania trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych o różnym stopniu ochrony prawnej, sporządzania i realizacji planów ochronnych, dialogu i negocjacji w problemach ochrony środowiska leśnego oraz zapewnienia realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych, w gospodarstwach leśnych lasów komunalnych, w parkach narodowych i krajobrazowych, a także w organach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Może także podjąć pracę w administracji samorządowej w gminach i starostwach oraz w gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem m.in. w zakładach usług leśnych. Ponadto może znaleźć zatrudnienie w zakładach zadrzewiania, lasach doświadczalnych lub w leśnych zakładach naukowo-badawczych.